STM Çevre

Hizmetlerimiz

Doğaya Yeniden Kazandırma Planı14.12.2007 tarih ve 26730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği'" orman sayılan alanlar dışındaki madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için arazide yapılan kazılar, dökümler ve doğaya bırakılan atıklarla bozulan doğal yapının, doğaya yeniden kazandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Söz konusu yönetmelik ile herhangi bir alanda yapılan maden vb. faaliyet sonrasında terk edilen sahada faaliyet nedeniyle oluşan çevresel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi ve önlenebilmesi amacıyla yapılması zorunlu kılınan "Doğaya Geri Kazanım Projeleri'"nin idari, hukuki ve teknik esasları verilmiştir. Yönetmeliğe göre; hazırlanması gereken Doğaya Yeniden kazandırma projeleri faaliyet bitiminde değil sahada çalışmaya başlamadan önce kazı ve döküm çalışmaları ile eş zamanlı başlatılacaktır.

17 Temmuz 2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 listesinde yer alan faaliyet sahipleri (Çevresel Etki Değerlendirmesine tabii projeler) hazırlatmış oldukları Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ekinde, faaliyeti Ek- 2 listesinde yer alan faaliyet sahipleri de (Proje Tanıtım Dosyası hazırlanacak faaliyetler) hazırlatmış oldukları Proje Tanıtım Dosyası ekinde ‘'Doğaya Yeniden Kazandırma Planı''nı ve bu planı aynen uygulayacağını gösterir noter tasdikli taahhüdü ilgili idari mercilere sunmak ve projelerini verilen kararlara göre gerçekleştirmekle yükümlüdürler. Faaliyet sahibince faaliyet alanının tümü işletme faaliyeti tamamlandıktan sonraki iki yıl içinde, Doğaya Yeniden Kazandırma Planı kapsamında faaliyet sonrası kullanımına uygun hale getirilmelidir. Faaliyet sahibince doğaya yeniden kazandırma çalışmaları tamamen bitirildikten sonraki beş yıllık izleme süresi sonunda, Doğaya Yeniden Kazandırma Planında belirtilen koşulların sağlandığının ilgili il çevre ve orman müdürlüğünün denetiminde tespiti ile il çevre ve orman müdürlüğü tarafından faaliyet sahiplerine alanı terk etmesi için izin verilir.

"Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği"nde Doğaya yeniden kazandırma projelerini yapmada yetkili kuruluşlarda aranan nitelikler belirtilmekte olup STM ÇEVRE MADENCİLİK MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK ARITMA İNŞ. TAAH. ve TİC. LTD. ŞTİ. olarak bu konudaki çalışmaları uzmanlıkla yürütebilecek bir ekibe ve gerekli tüm bilgi/ belgelere sahibiz.