STM Çevre

Hizmetlerimiz

Baca Gazı Emisyon ÖlçümleriBACA GAZI ve EMİSYON ÖLÇÜMLERİ

Emisyon, yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma ve benzeri işlemlerle; maddelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve diğer mekanik işlemler sonucu bir tesisten atmosfere yayılan hava kirleticileri olarak tanımlanır.

Emisyon İzni
Çevre Kanunun ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre, emisyon yayan tesisler için emisyon ölçümlerinin yaptırılıp değerlerinin yönetmelikteki kıstaslara uygun olduğunu gösteren izindir. Kuruluşun büyüklüğüne göre Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilir.

Emisyon ve hava kalitesi (İmisyon) ölçümleri, kalibre edilmiş ölçüm cihazları ile akredite olmuş ve/veya Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan Yeterlilik Belgesi'ne sahip kuruluşlara yaptırılır.
Ölçüm sonuçları değerlendirilerek raporlandırılır.

Sonuçlar yönetmelik sınır değerlerin üzerinde çıkarsa emisyonların azaltılması için gerekli yöntemler ve faaliyetler tanımlanır.

Emisyon izni başvuru dosyasında Bakanlıkça istenilen her türlü tesis bilgileri, kullanılan yakıt bilgileri, kullanım sahası bilgileri, emisyon ölçüm raporları, kapasite raporu ve diğer gerekli evraklar hazırlanır.
Kuruluş adına Valiliğe müracat yapılır ve yerinde incelemenin yapılması sağlanır.
Dosyanın İl Mahalli Çevre Kurulunda görüşülmesi ve takibi yapılarak Emisyon İzni alınır.
Laboratuarımızda, Çevre ve Orman Bakanlığının 03 Temmuz 2009 tarih 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'ne istinaden işletmelerde emisyon iznine esas ve kontrol amaçlı emisyon ölçümleri yapılmaktadır.

Konutlar, sanayi tesisleri, büyük ve küçük ölçekli işletmelerden kaynaklanan baca gazı ve toz emisyonları, EUROTRON INSTRUMENTS SpA - İTALYA firmasınca üretilen GREENLINE 8000 model BACA GAZI ANALİZ CİHAZI ile deneyimli teknik personelimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yapılan analiz ve ölçümlere ait sonuçlar Çevre ve Orman Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliklerinde istenilen formatta hazırlanarak raporlanmaktadır.

ÖLÇÜM PARAMETRELERİMİZ

Bacagazında So2 Tayini
Parametre:SO2
Standartlar:TS ISO 7935 "Nokta Kaynak Emisyonları: Kükürtdioksitin Kütle Derişiminin Tayini- Otomatik Ölçme Metotlarının Performans Karakteristikleri"
Ölçüm Metodu: Elektrokimyasal Hücre Metodu

Bacagazında Co, O2, Co2 Tayini
Parametre: CO, O2, CO2
Standartlar:TS ISO 12039 "Sabit Kaynak Emisyonları Karbonmonoksit, Karbondioksit ve Oksijen Tayini - Otomatik Ölçme Sistemlerinin Performans Özellikleri ve Kalibrasyonu"
Ölçüm Metodu: Elektrokimyasal Hücre Metodu

Bacagazında Nox, No, No2
Parametre: NOX (NO,NO2)
Standartlar:EPA CTM 022 "Determınatıon Of Nitric Oxide, Nitrogen Dioxide And NOx Emissions From Stationary Combustion Sources By Electrochemical Analyzer"
Ölçüm Metodu: Elektrokimyasal Hücre Metodu